Ön itt van: orlenunipetrol.hu > HU/  Adatkezelési tájékoztató
Velikost textu:  A AA
Adatkezelési tájékoztató

I. Általános rendelkezések

​Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 4. cikk 7. pontja szerinti adatkezelő az ORLEN Unipetrol Hungary Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 12., cégjegyzékszám: 13-09-181774; a továbbiakban "ORLEN Unipetrol Hungary" vagy az "Adatkezelő").

Az ORLEN Unipetrol Hungary nagy hangsúlyt fektet a személyes adatok feldolgozásának és védelmének átláthatóságára, és azokat a GDPR-nak és a személyes adatok védelmére vonatkozó egyéb hatályos szabályozásnak megfelelően kezeli.

Az Ön és az ORLEN Unipetrol Hungary közötti problémamentes kommunikáció biztosítása érdekében a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdések vagy szabálytalanságok esetén adatvédelemért felelős munkatársunkhoz fordulhat az dataprotection@orlenunipetrol.hu e-mail címen vagy postai úton a 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 12. postacímen.

Az ORLEN Unipetrol Hungary nagyra értékeli az Ön bizalmát, ezért az átláthatóság elvének megfelelően jelen Adatkezelési Tájékoztató útján tájékoztatja Önt a személyes adatainak az alábbiakban kifejtett célok érdekében történő kezeléséről.

Ezek az elvek a www.orlenunipetrol.hu weboldalra (a továbbiakban: a "weboldal") vonatkoznak, és elsősorban a beszállítóknak, ügyfeleknek, a weboldal látogatóinak, az álláshirdetésekre jelentkezőknek, érdeklődőknek és egyéb olyan személyeknek szólnak, akiknek személyes adatait az ORLEN Unipetrol Hungary kezelheti.


II. A személyes adatok kezelésének céljai és jogalapjai

1. ​A szerződések megkötése és teljesítése

Az ORLEN Unipetrol Hungary jövedéki engedéllyel rendelkező regisztrált forgalmazóként járműüzemanyagok (benzin és dízel üzemanyag) viszonteladók és végfelhasználók részére történő értékesítésével foglalkozik. Ezen üzleti tevékenységek során személyes adatok kezelésére kerül sor, különösen a partner (vásárló, ügyfél, beszállító) mint természetes személy, valamint egyéb személyek, jellemzően a partner mint jogi személy kapcsolattartói és alkalmazottai személyes adatainak kezelésére.

A személyes adatok kezelésének célja a szerződéses jogviszony tárgyának megvalósítása és a szerződések teljesítése, azaz a járműüzemanyagok értékesítése és a szolgáltatások tekintetében a partner és az ORLEN Unipetrol Hungary közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek, valamint egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítése. A partnerek mint természetes személyek esetében a személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A partnerek kapcsolattartói és alkalmazottai esetében a személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Az adatkezelés célja a partnerekkel mint jogi személyekkel való kommunikáció megkönnyítése a szerződéses tárgyalások, azok megkötése és teljesítése során. A kapcsolattartók személyes adatainak kezelése szükséges e cél megvalósításához, mivel az másképp nem érhető el. Az adatkezelés arányos, csak a cél teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatok kezelésére kerül sor. Az Adatkezelő megállapította, hogy jogos érdekével szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai. A kezelt személyes adatok nem minősülnek különleges kategóriájú adatnak. Az Adatkezelő úgy véli, hogy a kapcsolattartók észszerűen számíthatnak arra, hogy adataikat a fenti célból kezelni fogják, mivel a kereskedelmi partnerekkel való kapcsolattartás a munkavállalói feladataik közé tartozik. Az Adatkezelő megítélése szerint a személyes adatok kezelése nem jár előrelátható sérelemmel vagy annak kockázatával az egyénre nézve.

Az ORLEN Unipetrol Hungary a fent említett célból a következő adatokat kezeli:

 1. Azonosító adatok (név, vezetéknév, cégazonosító és adóazonosító szám);
 2. Kapcsolattartási adatok (e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, beosztás);
 3. A (potenciális) szerződéses partner bankszámlaszáma;
 4. Működési nyilvántartások (ülések jegyzőkönyvei, utasítások stb.);
 5. Megrendelésre, szállításra és fizetésre vonatkozó adatok;
 6. A partner és az ORLEN Unipetrol Hungary közötti szükséges kommunikáció.


2. A számviteli és adózási jogi kötelezettségek teljesítése

A számviteli bizonylatokat, a díjfizetésre vonatkozó adatokat és egyéb, jogszabályban előírt információkat jogi kötelezettségeink, különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük. A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

3. Kommunikáció az érdeklődőkkel

Amennyiben Ön e-mailben, annak levelezési címén vagy más módon felveszi a kapcsolatot az ORLEN Unipetrol Hungary-vel, az Ön kapcsolattartási adatait kizárólag az Önnel való kialakított kommunikáció céljából kezeljük.

A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Nevezetesen az ORLEN Unipetrol Hungary az érdeklődők személyes adatait a weboldal látogatóival való kapcsolat fejlesztése, a kommunikáció hatékonyságának javítása, az üzleti neve bemutatása és a márkaimázs védelme érdekében használja fel. A kapcsolattartók személyes adatainak kezelése szükséges e cél megvalósításához, mivel az másképp nem érhető el. Az adatkezelés arányos, csak a cél teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatok kezelésére kerül sor. Az Adatkezelő megállapította, hogy jogos érdekével szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai. A kezelt személyes adatok nem minősülnek különleges kategóriájú adatnak. Az Adatkezelő úgy véli, hogy a kapcsolattartók észszerűen számíthatnak arra, hogy adataikat a fenti célból kezelni fogják, mivel a kereskedelmi partnerekkel való kapcsolattartás a munkavállalói feladataik közé tartozik. Az Adatkezelő megítélése szerint a személyes adatok kezelése nem jár előrelátható sérelemmel vagy annak kockázatával az egyénre nézve.

Az ORLEN Unipetrol Hungary a fent említett célból a következő adatokat kezeli:

 1. Azonosító adatok (név, vezetéknév);
 2. Kapcsolattartási adatok (e-mail cím, levelezési cím, telefonszám);
 3. Az érdeklődő és az ORLEN Unipetrol Hungary közötti szükséges kommunikáció.


4. Munkavállalók felvétele

Ha Ön az ORLEN Unipetrol Hungary csapatának tagja szeretne lenni, és elküldi nekünk önéletrajzát, az Ön személyes adatait az Ön által kiválasztott munkakörre vonatkozó felvételi eljárás céljából kezeljük. Személyes adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az ORLEN Unipetrol Hungary a fent említett célból a következő adatokat gyűjti:

 1. Azonosító adatok (név, vezetéknév, titulus/beosztás);
 2. Kapcsolattartási adatok (e-mail cím, levelezési cím, telefonszám);
 3. Önéletrajzra vonatkozó adatok (korábbi munkatapasztalat, tanulmányi tapasztalat, készségek);
 4. A jelentkező és az ORLEN Unipetrol Hungary közötti szükséges kommunikáció.

Amennyiben Ön a felvételi eljárás 1. fordulójában vesz részt, és olyan adatokat oszt meg az Adatkezelővel, amelyeket a felvételi eljárás sikere érdekében ellenőrizni szükséges, az Adatkezelő jogosult az Ön által megadott információk pontosságának ellenőrzése, valamint az ORLEN Unipetrol Csoport tevékenységével kapcsolatos összeférhetetlenség megelőzése érdekében korábbi munkáltatóktól, nyilvános forrásokból, valamint jogi és természetes személyek nyilvános nyilvántartásaiból származó referenciákat ellenőrizni vagy beszerezni.


5. Munkajogi jogviszonyok teljesítése

Munkatársainkat egyénileg tájékoztatjuk személyes adataik kezeléséről.


III. A személyes adatok tárolásának időtartama

Az ORLEN Unipetrol Hungary az Ön személyes adatait a vonatkozó szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi jog gyakorlásához és kötelezettség teljesítéséhez feltétlenül szükséges ideig kezeli és tárolja, továbbá addig az időtartamig, ameddig az ORLEN Unipetrol Hungary mint a személyes adatok kezelője jogszabály alapján köteles a személyes adatokat tárolni. Az adatkezelésre általánosságban kizárólag az adatkezelés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges ideig kerül sor. A tárolási időszak letelte után az Adatkezelő a személyes adatokat törli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi időtartamokig tárolja:

 1. az Ön és az Adatkezelő közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez, valamint az ilyen szerződéses jogviszonyból eredő esetleges követelések érvényesítéséhez szükséges ideig, de maximum e követelések elévülésének bekövetkeztéig;
 2. az Ön megkeresésének megválaszolása céljából feldolgozott személyes adatok tekintetében a kölcsönös interakció végétől számított 1 évig, minőségbiztosítási célokból;
 3. a vonatkozó jogszabályok által előírt időtartamig a jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések esetén, azzal, hogy a számviteli célú adatkezelés esetében ez az időtartam legfeljebb 10 év is lehet;
 4. az adott álláshelyre vonatkozó felvételi eljárás lezárását követő 6 hónapig, annak érdekében, hogy a pályázóval később felvehessük a kapcsolatot, amennyiben az álláshely ismét elérhetővé válik.

A tárolási időszakkal kapcsolatos további információkért forduljon adatvédelemért felelős munkatársunkhoz a fenti elérhetőségeken.


IV. Személyes adatok átadása

Az ORLEN Unipetrol Hungary-nál az Ön személyes adatait maximális biztonságban tárolják, és csak az arra felhatalmazott alkalmazottak, illetve egyes adatkezelők és adatfeldolgozók számára teszik hozzáférhetővé, kizárólag az adatkezelés egyes céljainak teljesítéséhez szükséges mértékben. Az Ön személyes adatainak biztonságát ezeknél a címzetteknél azok szerződéses kötelezettségei biztosítják.

Az Ön személyes adatainak átadásával kapcsolatban figyelmet fordítunk az adatok védelmének legmagasabb szintű betartására (az érintettek jogai és a magánélet védelme). A címzettek részletes listájáért forduljon az adatvédelemért felelős munkatársunkhoz.

A személyes adatok címzetti kategóriáinak nem teljeskörű felsorolása:

 1. Állami és egyéb közigazgatási szervek: pl. Nemzeti Adó- és Vámhivatal, társadalombiztosítási igazgatási szervek;
 2. Biztosítótársaságok;
 3. PKN ORLEN holdingtársaság, amely informatikai támogatást nyújt a személyes adatok kezelésére szolgáló rendszerhez;
 4. Szolgáltatók (szolgáltatásszervezés, marketing, HR, IT, jogi szolgáltatások stb.);
 5. Külső könyvvizsgálók

Bizonyos feltételek mellett az ORLEN Unipetrol Hungary jogosult az Ön személyes adatai egy részének a mindenkor érvényes jogszabályok alapján történő átadására, pl. nyomozó- vagy más hatóságoknak.

Az ORLEN Unipetrol Hungary az ORLEN Csoport tagjaként konszolidánt informatikai rendszereket alkalmaz, és az Ön személyes adatait lengyelországi szervereken tárolhatják.

Az ORLEN Unipetrol Hungary nem továbbít személyes adatokat az EU-n, az EGT-n kívülre vagy nemzetközi szervezeteknek.


V. Az Ön jogai érintettként

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg Önt.

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban Ön jogosult arra, hogy kérése alapján tájékoztatást kapjon és másolatot bocsássunk a rendelkezésére a kezelt személyes adatairól. Ismételt másolatkérés esetén az ORLEN Unipetrol Hungary jogosult a rendelkezésére bocsátott személyes adatok további másolatáért észszerű díjat felszámítani. Az ilyen eljárásról minden esetben tájékoztatjuk Önt.

2. Helyesbítéshez való jog

Ha úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai pontatlanok, elavultak vagy más módon helytelenek, lépjen kapcsolatba velünk, és mi helyesbítjük azokat. A helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül, de mindig a technikai kapacitások figyelembevételével végezzük el.

3. Törléshez való jog

Ha a személyes adatokra már nincs szükség a meghatározott cél eléréséhez, vagy ha Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és nincs más jogszerű jogalapja az adatkezelésnek, az Ön kérésére töröljük ezeket a személyes adatokat. Bizonyos esetekben azonban az Ön joga korlátozható. Például a jogi kötelezettségeink alapján kezelt személyes adatok nem törölhetők, ha a feldolgozás közérdekű archiválás, tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges. Ami a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos személyes adatokat illeti, ezek nem törölhetők, ha a kapcsolódó követelések (kártérítés, bíróság előtti védekezés stb.) esetleges érvényesítéséhez szükségesek.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult az adatkezelés korlátozására, ha:

 1. az általunk kezelt személyes adatok pontatlanok;
 2. az adatkezelés jogellenes;
 3. a személyes adatokra az Adatkezelőnek már nincs szüksége, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen.
 
Az Ön személyes adatait a korlátozási időszak alatt csak tároljuk, és az Ön hozzájárulása nélkül semmilyen műveletet nem végzünk rajtuk. Az adatkezelés korlátozása addig az időtartamig tart, amíg a fenti helyzetek valamelyike fennáll. A korlátozás esetleges megszűnéséről tájékoztatni fogjuk Önt.

5. Tiltakozáshoz való jog

Ön indokolt tiltakozást terjeszthet elő a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. A tiltakozás megalapozottságát értékelni fogjuk, és a döntésről az Ön által választott kapcsolattartási csatornán keresztül tájékoztatjuk Önt.
 
6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ha azt szeretné, hogy az ORLEN Unipetrol Hungary átadja személyes adatait egy harmadik félnek, élhet a személyes adatok hordozhatóságához való jogával. Ha e jog gyakorlása harmadik személyek jogait és szabadságait érintené, az ORLEN Unipetrol Hungary nem tudja teljesíteni az Ön kérését.

7. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha a személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik, Ön bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulását. Ilyen irányú kérésével forduljon hozzánk az adatvédelemért felelős munkatársunk elérhetőségein.
 
8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentességhez való jog, beleértve a profilalkotást is

Tevékenységünk során nem végzünk automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást is.
 
9. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ha úgy érzi, hogy személyes adatait nem a jogszabályoknak megfelelően kezeljük, jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.).

Jogai gyakorlása során velünk a kapcsolatot az adatvédelemért felelős munkatársunk elérhetőségein e-mailben vagy az ORLEN Unipetrol Hungary Kft. postacímén (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 12.) veheti fel. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a fenti jogokat gyakorló érintett személyazonosságát észszerűen ellenőrizze.

VI. Közösségi hálózatok

Az ORLEN Unipetrol Hungary nem használ elektronikus közösségi hálózatokat.

VII. Sütik (cookie-k)

A weboldal megfelelő működéséhez néha szükséges, hogy kis adatfájlokat, úgynevezett sütiket helyezzenek el az Ön eszközén. A különböző típusú cookie-kat és egyéb információkat áttekinthetően egy bannerben (ablakban) helyeztünk el Önnek, amelyet bármikor előhívhat ezen a linken keresztül.

Bizonyos típusú cookie-khoz az Ön hozzájárulása szükséges, amelyet bármikor megváltoztathat vagy visszavonhat a bannerben (ablakban) megadott preferenciák beállításával, amelyet bármikor előhívhat a Szeretném megváltoztatni a cookie-khoz való hozzájárulásomat linken keresztül.

Ha Ön hozzájárulását adja a sütik minden típusának használatához, a hozzájárulása 12 hónapig érvényes, kivéve, ha azt hamarabb megváltoztatja. Ha nem adja meg a hozzájárulását, akkor az Ön választását 14 napig tároljuk, majd újra felajánljuk, amikor meglátogatja a weboldalunkat.

Ha kérdése van, adatvédelemért felelős munkatársunk készséggel áll rendelkezésére a dataprotection@orlenunipetrol.hu e-mail címen vagy az ORLEN Unipetrol Hungary Kft. címén (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 12.).

VIII. Záró rendelkezések

A jelen adatvédelmi tájékoztatót időről időre frissíteni fogjuk, hogy tükrözze a gyakorlatunkban bekövetkezett változásokat. Változások esetén frissíteni fogjuk a változás időpontját. A jelentős változásokról folyamatosan tájékoztatjuk Önt.

Javasoljuk, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje ezt a weboldalt, és kövesse nyomon az adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatos változásokat.

Ezt az adatvédelmi tájékoztatót 2023. október 17-én frissítettük.

​​​​​​​​​​

 
 

ORLEN UNIPETROL CSOPORT MÁRKÁK